Kontakt

I M P R E S U M

Kryeredaktor  

Zoran Dimovski

Redaktor përgjegjës:

Angel .D

 

 

Rruga e Ilindenit bllok 77 4d

1200 Tetovë

tel 044330777

[email protected]